İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – TAŞINIR, TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR. 08.03.2024

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mescit Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi(Sinema Salonu), Çöpköy Mahallesi, Rıza Efendi Mahallesi, Halise Hatun Mahallesinde bulunan işyerleri ile Maksan Marka Greyder 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.
2)- Kiraya verilecek olan taşınır ve taşınmazlar 08 MART 2024 CUMA günü saat 14:00 ile 14.40 arasında Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
3)- Kiraya verilecek olan Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi 783 ada,1 parsel No:217 adresinde bulunan taşınmaz (depo) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.000,00,- TL. Geçici teminatı 1.100,00- TL.
4)- Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No: 160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 2. Katta bulunan 151 kişilik, 86 kişilik ve 58 kişilik sinema salonları,gelen müşterilerin yararlanacağı fuaye-cafe, gişe, tuvaletler ile depo ve ofisten oluşan 879 m² kapalı alan, 63 m² terastan oluşan toplam 942 m² sinema katının 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 10.300,00,- TL. Geçici teminatı 11.150,00- TL.
5)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 1428 ada, 2 parsel No:75/1 adresinde bulunan taşınmaz (tekstil atölyesi) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 18.475,00,- TL. Geçici teminatı 20.000,00- TL.
6)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi Değirmen Sokak, 2051 parsel No:60/60A adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.510,00,- TL. Geçici teminatı 1.650,00- TL.
7)- Kiraya verilecek olan Rıza Efendi Mahallesi Atalar Caddesi Dağlı Rafet Pasajı Zemin Kat, 201 ada, 61 parsel No:15/6 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00,- TL. Geçici teminatı 650,00- TL.
8)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi 19 pafta, 1952 parsel No:52/01 adresinde bulunan taşınmazın (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 845,00,- TL. Geçici teminatı 915,00- TL.
9)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:35 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 630,00,- TL. Geçici teminatı 700,00- TL.
10)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi Değirmen Sokak 2051 parsel, No:72/ E adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 670,00,- TL. Geçici teminatı 725,00- TL.
11)- Kiraya verilecek olan Belediyemize ait Maksan Marka 1990 Model 8 Tonluk Greyder(taşınır) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 800,00,- TL. Geçici teminatı 300,00- TL.
12)- İlanda Mülkiyeti Belediyemize iat İlçemiz Rıza Efendi Mahallesi, Halise Hatun Mahallesi, Çöpköy Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi (Sinema Salonu) ,Mescit Mahallesinde bulunan taşınmazlar 01/04/2024 tarihinden 31/03/2027 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
13)- İlanda Belediyemize ait Maksan Marka 1990 Model 8 Tonluk Greyder(taşınır) 01/04/2024 tarihinden 31/03/2025 tarihine kadar 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.
14)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 8 MART 2024 CUMA günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra servisine teslim etmeleri gerekmektedir.
15)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;
a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,
b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),
d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,
e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),
f)- Adli sicil kaydı belgesi,
g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7256 ,7326 ve 7440 Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),
h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)
ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,
i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi
j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
16)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 21.02.2024