KVKK Kameralı Bölge

BU İŞYERİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SEBEBİYLE KAMERA KAYIT SİSTEMİ İLE İZLENMEKTEDİR

T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI çalışanlarının, hizmet alan vatandaşlarının ve ziyaretçilerinin bilgilerinin korunmasına önem vermektedir. İşbu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI (UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ) tarafından Kanun’a uygun olarak, UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ bünyesinde çalışanlara ve UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ana ve ek binalarına ziyaret veya hizmet alma amaçlı giriş-çıkış yapan vatandaş ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından toplanan görsel nitelikteki kişisel verileriniz işyeri güvenliğinin sağlanması adına kişilik haklarınıza zarar vermeyecek şekilde Kanun’un 4. maddesi ve 5/2-f bentlerinde belirtilen kişisel verileri işleme ilkeleri ve şartları dâhilinde işlenecektir. Görsel nitelikteki kişisel verileriniz, UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tesislerinde veya ofislerde ilgili uyarı yazısının bulunduğu bölümlerde kamera kayıt sistemi marifetiyle otomatik yollardan işlenebilecek ve toplanabilecektir. İşyeri güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ bünyesinde toplanan görsel nitelikli kişisel verileriniz başta Bilgi İşlem Tedarikçi olmak üzere ilgili UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ birimleri tarafından işlenebilecektir.

Kamera görüntüleri, yalnızca olası kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile adli veya idari yargı mercilerinin talepleri dâhilinde ilgili kuruluşlara Kanun’un 8/2-a bendi uyarınca aktarılabilecektir.

Fiziksel mekân güvenliğine dair görsel verileriniz 6 ay süresince saklanmaktadır.

Dilediğiniz zaman UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
  • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
  • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
  • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
  • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
  • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızı;

  1. uzunkopru.bel.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Halise Hatun Mahallesi, Anabacı Caddesi No:11 Uzunköprü / EDİRNE” adresine iletilmesi,
  2. uzunkopru.bel.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun uzunkoprubelediyesi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından reddedilecektir. UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI