İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden

İlçemiz tapuda Atatürk Mahallesi 85 adanın bulunduğu bölgede Terminal Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı, Pazar Alanı ve yolların düzenlenmesi hususunda hazırlanmış olan F17-a-25-d 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftasının NİP:11158,21 işlem numarası, F17-a-25-d-1-c ve F17-a-25-d-4-b 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı UIP:5000,23 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi’nin 04.02.2020 tarih 17 sayılı kararı ile onanmıştır.

Yeni yapılan imar planına ait ayrıntı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 14.02.2020