KVKK Genel Aydınlatma Metni

T.C.
UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GENEL AYDINLATMA METNİ

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ belediye hizmetlerindeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca, “Halise Hatun Mahallesi, Anabacı Caddesi No:11 Uzunköprü / EDİRNE” adresinde mukim T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veri Sorumlusudur.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlamda kişisel verileriniz UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından;

 • Beyanname davetinin sağlanması için
 • Bilgilendirme süreçleri için
 • CİMER üzerinden vatandaştan gelen şikayetin değerlendirilmesi için
 • Ecri misil işlemlerinin yürütülmesi için
 • Haciz işlemlerini başlatma süreci için
 • İfraz ve terk sürecini yürütülmesi için
 • İhale işlemlerinin yürütülmesi için
 • İmar durumunu tespit etme amacı ile
 • İş süreçleri içerisinde üye bilgilerinin kontrolü için
 • Kabahatli tüzel veya gerçek kişinin idari yaptırım kararı tutanağını işlemek için
 • Kanunlarla meclise verilen görevlerin yerine getirilmesi ve karar bağlanması için
 • Konut kanalizasyon bağlantı süreçlerinin sağlanması için
 • Kurumun vergilendirilmesi için
 • Pazaryeri başvurusunun değerlendirilmesi için
 • Pazaryeri kontrollerini sağlamak için
 • Satın alma süreçlerinin yürütülmesi için
 • Sosyal tesis takibi için
 • Sözleşme aşamasında denetleme amacı ile
 • Taşeron personel işlemlerinin yürütülmesi için
 • Tespit edilen uygunsuzluktan dolayı mühürleme süreçlerinin gerçekleştirilmesi için
 • Yapı ruhsat sürecinin yürütülmesi için
 • Yıkım ruhsatı verilmesi süreci için

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak; talep edilmesi halinde İcra Müdürlükleri Ve İlgili Mahkemeler, Mal Müdürlüğüne, Yapı denetim şirketi ve mal sahibi, banka eksperleri ile gerektiğinde ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda;

 • Adı soyadı
 • Adli sicil kaydı
 • Adres bilgisi
 • Anne adı
 • Arazi bilgisi
 • Arsa bilgisi
 • Baba adı
 • Banka şubesi
 • Cep telefonu
 • Çocuk sayısı
 • Diploma
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • E mail
 • Eğitim bilgisi
 • Ev/iş adresi
 • Fatura bilgileri
 • Fazla mesai bilgileri
 • Fiyat teklifi
 • Görüntü ve ses kaydı
 • IBAN numarası
 • İdari para cezası
 • İkametgah adresi
 • İmza sirküleri
 • İş deneyim
 • İşe başlama tarihi
 • İşletmelerin tapu bilgileri
 • İşyeri bilgisi
 • İzin bilgileri
 • Kabahat’a ait bilgiler
 • Kamu ihale kurumu şirket hisse yetkililerinin yasaklılık sorgusu
 • Kaşe bilgileri
 • Kimlik fotokopisi
 • Konut
 • Mal ve hizmet alımında ad-soyadı, imza
 • Medeni durum
 • Meslek
 • Mimari proje müellifi ad soyadı
 • Müteahhit kimlik fotokopisi
 • Müteahhit ticaret sicil kayıt belgesi
 • Müteahhit ve şantiye şef sözleşmesi ve yıkım sözleşmesi
 • Nüfusa kayıt bilgisi
 • Oda kayıt belgesi
 • Ödeme yazısı
 • Parti bilgisi
 • Pazaryeri bilgisi
 • Piyasa araştırma tutanağı
 • Puantaj
 • Rapor tarihleri
 • Satın alma bilgileri
 • Seçildiği parti
 • SGK borcu
 • Sözleşme
 • Şahıs şirketi ad soyadı
 • Taahhütname
 • Talep yazısı
 • Tapu bilgileri
 • Tarih
 • TC kimlik numarası
 • Teklif mektubu
 • Telefon numarası
 • TTSG fotokopisi
 • Uyruğu
 • Üye ismi
 • Üyelik bilgisi asil/yedek
 • Vergi bilgileri
 • Yabancı dil bilgisi
 • Yapı denetçi belgeleri
 • Yapı denetçi ikametgah belgeleri
 • Yapı denetim belediyenin dekontu
 • Yapı denetim firma ad
 • Yapı denetim izin belgesi
 • Yapı denetim kuruluşuna ait vergi levhası
 • Yapı denetimi üstlenen firma ad soyadı
 • Yapı kontrol formu
 • Yetkilisi ad soyadı
 • Zimmet bilgisi

Gibi kişisel verileriniz KVK Kanunu madde 5- 2/a-ç-e-f  bentlerine dayanarak işlenmektedir.

 1. İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’ne iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

 1. uzunkopru.bel.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Halise Hatun Mahallesi, Anabacı Caddesi No:11 Uzunköprü / EDİRNE” adresine iletilmesi,
 2. uzunkopru.bel.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun uzunkoprubelediyesi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ tarafından reddedilecektir.

UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ’nin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

T.C. UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI