Uzunköprü Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

BİRİM MÜDÜRÜ
Onur ATLI
İLETİŞİM

Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160
22200 Uzunköprü /  EDİRNE
Tel: 0284 513 11 43 ( Dahili – 1063 )
iklim@uzunkopru.bel.tr

GÖREVLERİ

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatın çevre hususunda Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, İl Çevre Kurulu Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak.
2. Kanun ve yönetmeliklere uygun atık yönetim ve denetim planlarını hazırlamak ve uygulamak.
3. Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla evsel atıklar hariç olmak üzere her türlü atığın yönetmeliklere uygun toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak/yaptırmak.
4. Çevre ve halk sağlığını tehdit eden hava, su, toprak, görüntü, gürültü vb. kirliliklerine karşı gerekli tespit ve müdahalelerde bulunulmasını ve önlemler alınmasını sağlamak.
5. Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6. Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon sağlamak, ortak çalışmalar yapmak.
7. Çevre eğitimi – bilinçlendirme konularında kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
8. Şikâyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve gereğini yerine getirmek.
9. Belediyenin diğer birimlerinin yetki alanına giren çalışma alanlarında çevre konularında gerektiğinde tedbir alınmasının talep edilmesi, alınan tedbir hakkında görüş istendiğinde görüş beyan edilmesi ve gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak.
10. Gayri Sıhhi Müesseselere ruhsat verilmesi ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak. Konuyu Çevre Kanunu açısından inceleyerek görüş beyan etmek.
11. Çevre hizmetleri konusunda Belediye’nin üyesi bulunduğu Birlik, Kurum ve Kuruluşlar ile birlikte projeler üretmek. Koordineli olarak çalışılmak ve tanıtımların yapılmasını sağlamak.
12. Görev alanları dâhilinde eğitim ve araştırmalar yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
13. Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Sıfır Atık Yönetim Planını oluşturmak, ihtiyaca göre planı revize etmek, sıfır atık sisteminin kurulması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik olarak Bakanlıkça yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmekle, sisteme ilişkin tam maliyet esaslı tarifeleri belirlemek ve uygulamak.
14. Tıbbi atıkların ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda bertaraf edilmesi amacıyla çalışmalar yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
15. Belediye sınırları içerisinde oluşan tehlikeli atık ve kimyasalların ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslar doğrultusunda toplanması ve uzaklaştırılması konusunda denetim yapmak.
16. Belediye sınırları içerisinde bitkisel atık yağ üreten işyerleri (otel, yemekhane, lokanta vb. işyerlerinin) mevzuat kapsamında denetimlerini yapmak, kullanılmış bitkisel atık yağların kanalizasyon sistemlerine dökülmesini önlemek amacıyla lisanslı firmalar ile işyerlerinin yıllık sözleşmelerinin kontrolleri yapılarak geri dönüşümün sağlanmasını denetim altında tutmak.
17. Başkanlık makamınca talep edilmesi durumunda mevcut çalışmalar ile ilgili bilgi ve rapor hazırlamak, teknik konularda görüş bildirmek.
18. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı için mevzuat kapsamında gerekli olan her türlü çalışmaları yapmak.
19. Atık pil ve akümülatörlerin evsel atıklarla birlikte toplanmasını önlemek ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.
20. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında elektronik atıkların ayrı toplanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
21. Ömrünü tamamlamış lastiklerin katı atık düzenli depolama sahasında toplanması, açık alanda biriktirilmesi ve yakılmasını önlemek amacıyla üreticilerle işbirliği yapılarak lisanslı firmalara verilmesini sağlamak.
22. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
23. Çevre mevzuatını ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak etmek.
24. Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilere talep edilen konularda görüş bildirmek. Lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerileri yetkili mercilere sunmak.
25. Çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek ve uygulamak.
26. Stajyer öğrencilerin gerek mevzuat ve gerekse teknik açıdan yetişmeleri için çalışmalar yapmaktır.
27. Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, gereğinin yapılması için ilgili görülen kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak.
28. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin programları ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için projeler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak üzere gerektiğinde diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak.
29. Çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
30. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, çalıştay, eğitim, kurs ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu sayılan konularda ulusal ve uluslararası başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek çalışmalara katılım sağlamak,
31. Yerelde (kentler ve coğrafi bölgeler ölçeğinde) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile mücadele çalışmalarının ulusal koordinasyonunu sağlamak, yerel ölçekte İklim Değişikliği ve Sıfır Atık eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek/düzenletmek,
32. Yerelde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık ile mücadele yaygınlaştırılmasına yönelik kurumsal ve kentsel kapasitenin geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,
33. Düzenli periyotlarla Ergene Nehri atıksu analizleri yaptırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek.
34. Hafriyat toprağı, yıkıntı ve inşaat atıklarının ilgili yönetmelik kapsamında çevreye zarar vermeyecek şekilde gerekli çalışmaların yapılması veya yaptırılmasını sağlamak.
35. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı taşıyan araçlara Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi düzenlemek ve denetlemek.
36. İzinli/izinsiz döküm yapılan alanları kontrol etmek. Uygunsuzluk halinde tespit edilen kişi ya da firmaya yasal işlem uygulamak.
37. Tesislerden kaynaklanan endüstriyel atık sular ile konutlardan kaynaklanan evsel atık suların nehir ve dere gibi alıcı ortamları kirletenlerin kontrol edilmesi, incelenmesi, tespiti, raporlanması ve tespit edilen sorunların çözümü için İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesini sağlamak ve yasal işlemler için gereğini yapmak.
38. İlçemiz sınırları içerisinde; atık suların toplanması, uzaklaştırılması, arıtılması ve deşarjı aşamasında olumsuz etkilerine karşı çevreyi koruma amaçlı gerekli denetimleri yapmak.
39. Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda oluşan atık suları gerekli önlemleri almadan alıcı ortama verenleri denetlemek ve yasal gereğinin yapılması için raporlandırarak ilgili makama bildirmek.
40. Atıksu arıtma tesisinin işletilmesi, gerekli yatırım, bakım ve revizyonlarının yapılması, kanalizasyona deşarj standartlarına göre atık suyun bağlanması ile ilgili izin belgesinin verilmesi ve denetimlerini yapmak.
41. Merkezi atıksu arıtma tesisinde bulunan laboratuar vasıtası ile arıtma tesisinin atık su karakterizasyonunun tespit edilmesini ve arıtma tesisinin verimli çalışmasını sağlamak.
42. Tespiti yapılan endüstriyel atık su kaynaklarından atık su numunelerini alarak atık su karakterizasyonunun belirlenmesini sağlamak ve atık su karekterizasyonu belirlenen firmalara “Atıksu Kanalizasyon Şebekesi Deşarj Yönetmeliği” ve bu yönetmelik kapsamında çıkartılan “Atıku Deşarj Yönergesi” hükümlerini uygulamak.
43. Kanalizasyon şebekesine bağlı endüstriyel ve ticari kuruluşların Uzunköprü Belediyesi Atık suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak deşarj standartlarını kontrol etrnek, atık su numunesi almak, izleme ve denetimlerini yapmak.
44. Atık sularının niteliğini kanalizasyon şebekesi limitlerinin altına indirmek için ön artma tesisi kurması gereken atık su kaynaklarının (fabrika, küçük ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları vs.) arıtma tesisi projelerini onaylamak. Yönetmelik ve Yönergeye göre değerlendirip uygun görülen atık su kaynaklarına “Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” vermek ve bu atık su kaynaklarının proseslerinin takibini yaparak ve belirli periyotlarda atık su numunesi alıp analiz edilmesini sağlayarak düzenli takibini yapmak.
45. Kanalizasyon şebekesine atıksu deşarjını yapan işletmelere ‘Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi’ düzenlemek. “Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi” üçer yıllık süreler için geçerlidir. Her süre bitiminde şartlar incelenmek sureti ile izin belgelerini yeniler.
46. Kanalizasyon ve atıksu hizmetleri konusunda kendisine bu yönetmelikle ve diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkilerini kullanmak.
47. Atık su arıtma tesisi ile ilgili gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
48. Faaliyet konusu ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını ve stratejik plan ve performans programını hazırlamak.