BAŞKANIMIZA ÖNEMLİ ZİYARET

Baş­ka­nı­mız Özlem Becan, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si Yerel Yö­ne­tim­ler­den So­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Seyit Torun, Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si İl Baş­ka­nı Fevzi

Devam