İHALE İLANLARI

İHALE İLANI – 04.10.2023

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   İLAN

 

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi adresinde bulunan taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazların ihalesi 04 EKİM 2023 ÇARŞAMBA günü saat 14:00’de ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Hizmet binası 2. katta bulunan İHALE ODASINDA İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

3)-Kiraya verilecek olan Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 2. Katta bulunan 3 adet sinema salonu, fuaye-cafe, gişe, tuvaletler, depo ve ofis alanından oluşan toplam 942m² sinema katının 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 7.100,00- TL. Geçici teminatı 8.000,00- TL.

4)- İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan 7143, 7256 ve 7326 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)

ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi

j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

5)-İlanda Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi 2. Katta bulunan 3 adet sinema salonu, fuaye-cafe, gişe, tuvaletler, depo ve ofis alanından oluşan toplam 942m² sinema katı 01/11/2023 tarihinden 31/10/2026 tarihine kadar 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

6)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 04 EKİM 2023 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir                                                                                                                                                                    

7)- İhale ile ilgili Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 14.09.2023