DUYURULAR

Kiralama İlanı

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N

1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halise Hatun Mahallesi, Çöpköy Mahallesi, Muradiye Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi adreslerinde bulunan taşınmazlar (işyeri ve mesken) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri gereğince Açık Teklif (Artırma) Usulü ile kiraya verilecektir.

2)-Kiraya verilecek olan taşınmazlar 23 MAYIS 2024 PERŞEMBE günü saat 14:00 ile 15.35 arasında Belediyemiz Hizmet binası Atatürk Kültür Merkezi 2. Katta bulunan İhale Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.

3)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:17 de bulunan işyeri (büro) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

4)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:23 te bulunan taşınmaz(işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 3.000,00,- TL. Geçici teminatı 1.100,00,- TL.

5)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:19 da bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

6)-Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:1-2 de bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 8.000,00,- TL. Geçici teminatı 3.000,00,- TL.

7)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:32 de bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

8)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:16 da bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

9)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:13 te bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

10) Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:20 de bulunan taşınmaz (işyeri) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

11)- Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:14 te bulunan taşınmaz (büro) için 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00,- TL.

12) Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:21 adresinde bulunan taşınmaz(işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.950,00,- TL. Geçici teminatı 750,00- TL.
13) Kiraya verilecek olan Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi Belediye İş Merkezi No:3-4 adresinde bulunan taşınmaz(işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 6.300,00,- TL. Geçici teminatı 2.300,00- TL.
14) Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:13 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 3.500,00,- TL. Geçici teminatı 4.000,00- TL.

15) Kiraya verilecek olan Muradiye Mahallesi Gazi Turhanbey Caddesi Eski itfaiye binası arkası 717 m² taşınmazın (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 8.000,00,- TL. Geçici teminatı 8.650,00- TL.

16) Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:99/2 adresinde bulunan taşınmaz (lojman) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 700,00,- TL. Geçici teminatı 300,00- TL.

17)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:145/2 adresinde bulunan taşınmaz (lojman) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 600,00,- TL. Geçici teminatı 250,00- TL.

18)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:5/5A adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 3.500,00,- TL. Geçici teminatı 1.300,00- TL.

19)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:1/2 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.300,00,- TL. Geçici teminatı 600,00- TL.

20)- Kiraya verilecek olan Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi No:3 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.300,00,- TL. Geçici teminatı 600,00- TL.

21)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi No:52/D adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.300,00,- TL. Geçici teminatı 600,00- TL.

22)- Kiraya verilecek olan Çöpköy Mahallesi İstiklal Caddesi No:53/01 adresinde bulunan taşınmaz (işyeri) 1 (bir) aylık kira muhammen bedeli 1.300,00,- TL. Geçici teminatı 600,00- TL

23) İlanda Belediyemize ait Halise hatun, Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan işyerleri ve lojmanlar 01/06/2024 tarihinden 31/05/2025 tarihine kadar 1(bir) yıl süre ile kiraya verilecektir.

24) İlanda Belediyemize ait Muradiye mahallesinde bulunan işyerleri 01/06/2024 tarihinden 31/05/2027 tarihine kadar 3(üç) yıl süre ile kiraya verilecektir

25)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;
a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,
b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,
c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),
d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,
e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),
f)- Adli sicil kaydı belgesi,
g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),
h)- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (imzalı olarak) (Belediyeden temin edilecek)
ı)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,
i)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi
j)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

26)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler 23 MAYIS 2024 PERŞEMBE günü saat 13.30’a kadar teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

27)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir. 08.05.2024