Gayrimenkul Satış İhale İlanı 24.01.2020

UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ LAN

        1)-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Muradiye Cami Mahallesi Yanık İçi Mevkii 98 Pafta, 422 Ada, 16 Parselde bulunan 27.066,50m2 Tarım Arazisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 1. ve 45. maddeleri  gereğince Açık Teklif (Artırma)  Usulü SATIŞ yapılacaktır. .

         2)- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz  Muradiye Cami Mahallesi Yanık İçi Mevkii 98 Pafta, 422 Ada, 16 Parselde bulunan 27.066,50m2 Tarım Arazisinin Muhammen Bedeli 400.000,00,-TL (dört yüz bin) Geçici Teminatı 12.000,00,-TL.

         3)-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

a)- Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi, tüzel kişi ise yetkilisinin yerleşim yeri belgesi,

b)- Gerçek kişi veya tüzel kişi yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi,

c)- İhaleye katılım belgesi (Belediyemizden),

d)- Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin geçici teminat tutarını yatırdıklarını gösterir makbuz aslı,

e)- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediyeden temin edilecek),

f)- Adli sicil kaydı belgesi,

g)- Gerçek kişinin, Tüzel kişiliğin ve yetkilisinin belediyemizden temin edilecek dilekçe üzerine Belediyemize borcu olmadığına dair ilgili birimlerin onayı (Borcunu ödeme taahhüdünde bulunan, 7143 S.K.G. Yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç),

h)- Vekaleten katılacak olan kişiler için vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,

ı)- Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Belgesi,

i)- Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki bentlerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.

        4)- SATIŞI yapılacak olan TAŞINMAZ 24 OCAK 2020 CUMA günü saat 14:30’da Belediyemiz Hizmet binası zemin katta bulunan Refik MARTİN Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni)  huzurunda yapılacaktır.

        5)- İhaleye iştirak etmek isteyen iştirakçiler  24 OCAK 2020 CUMA günü saat 14.30’a kadar geçici teminat bedellerini yatırmaları ve istenen diğer belgeleri tamamlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Şefliğine  teslim etmeleri gerekmektedir.                                                                                                                                                                          

        6)- İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Servisinden ücretsiz  temin edilebilir. 09.01.2020